همکاری ها و موافقت نامه ها

تفاهم نامه های مشترک جهت انجام طرح های تحقیقاتی با مراکز، عبارتند از:

مرکز تحقیقات علوم اعصاب 
مرکز تحقیقات استخوان و مفاصل
مرکز تحقیقات روانپزشکی 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا