برنامه استراتژیک
برنامه عملیاتی و استراتژی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی به این شرح است:
- نقاط قوت
- نقاط ضعف
-تهدیدها
-اهداف
- شاخص های پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی 

برنامه عملیاتی واستراتژی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
رسالت مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی:
مرکز تحقیقات هستومورفومتری بر آن است تا بستری مناسب جهت گسترش کمی و کیفی تحقیقات پایه و کاربردی فراهم کرده تا بتواند راهکارهایی جهت بررسی تغییرات ارگان ها و بافت ها و سلول ها و ساختارهای فراسلولی فراهم نموده و از طریق آن بتواند آسیب های وارده ناشی از عوامل مختلف بافت ها را به طریق کمی و همچنین تاثیرات درمان را بر جلوگیری یا بهبود تغییرات کمی بافت ها مشخص کند .
چشم انداز:
توسعه کیفیت و کمیت تحقیقات هیستومورفومتری به گونه ای است که با کیفیت ترین و کاربردی ترین تحقیقات را برای تولید علم و ارتقاء سطح سلامت در سطح کشور فراهم آوریم.


نقاط قوت: 
 

    
-   مراحل اجرا و داوری طرح تحقیقات
-    منابع مالی جهت اجرای طرح
-    فضای فیزیکی تحقیقاتی
-    نیروی انسانی ماهر کارشناس
-    سیستم جمع آوری داده ها
-    پردازش اطلاعات
-    سیستم نگارش و اطلاع رسانی 
 
نقاط ضعف:


-
محدودیت در بدست آوردن مقالات از بانکهای اطلاعاتی
- ضعف ارتباط بین گروه های تحقیقاتی رشته های مختلف در دانشگاه
- فقدان اولویت های پژوهشی و عمل نکردن به اولویت های پژوهشی در برخی از گروه ها
- عدم امکان به کارگیری نتایج طرح های تحقیقاتی
- عدم توجه به طرح های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز کشور
- کمبود پرسنل
- کمبود فضا
- فقدان بودجه مستقل 

تهدیدها :


-ضعف در تبادل اطلاعات علمی در کلیه سطوح کشور و دوباره کاری
-  ضعف قوانین مالی موجود و نحوه تخصیص آن به نیازهای حقیقی و واحدهای پژوهشی و محققین
- ضعف فرهنگ پژوهش در جامعه
 
اهداف: 
 
Q1- تصویب قطعی مرکز هیستومورفومتری و استریولوژی در معاونت پژوهشی وزارتخانه تا سال 1391
Q1.A1    -ارسال مستندات به معاونت پژوهشیدانشگاه   
Q1.A2- پیگیری ارزشیابی و تصویب نهایی از طریق دانشگاه و وزارتمربوطه
 
Q2 - افزایش تعداد طرح های مصوب مرکزتحقیقات هیستوموفومتری
Q3 - افزایش تعداد مقالات چاپ شده درمجلات معتبر داخلی و خارجی از سوی اعضا
Q3.A1     - همکاری علمی و فکری با دانشجویان در زمینه گرفتنپایان نامه 
Q4    - افزایش تعداد ارائه مقالات در همایش های داخلی وخارجی 
Q4.A1 - استفاده از امکانات معاونت پژوهشی دانشگاه در نگارشمقالات 
Q5  - برگزاری پیوسته کارگاه های آموزشی
Q5.A1 - ارائه بیشتر کارگاه های آموزشی بر اساس توانمندی های تخصصی اعضایمرکز
 
Q6   - تصویب طرح های کاربردی منطبق با نیاز کشور 
Q6.A1 - ارزیابی روش های جدید محاسبات میکروسکوپی و استریولوژی
 Q6.A2- کاربردی نمودن پژوهش های استریولوژیک 
Q7   - راه اندازی و توسعه اطلاع رسانی از طریق وب سایت مرکز تحقیقاتهیستومورفومتریواستریولوژی به سایر گروه های پژوهشی
 Q7.A1- توسعه اطلاع رسانی از طریق وب سایت 
Q8   - تکمیل تجهیزات دفتری و افزودن کارشناس آزمایشگاه جهت همکاری تاسال1391   
Q8.A1- کسب موافقت اولیه ریاست دانشگاه مبنی بر گرفتن کارشناسآزمایشگاه 
Q8.A2- ارسال درخواست فوق به معاونت پشتیبانی و پیگیری 
Q8.A3- تکمیل یا تامین تجهیزات آزمایشگاهی بر پایه طرح هایتحقیقاتی
 
زمانبندی اهداف: 
Q1- تصویب قطعی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری در معاونت پژوهشی وزارت خانه تا سال 1390
 
فعالیت
مسئول
زمان بندی سال 1390
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ارسال مستندات به معاونت پژوهشی دانشگاه
مدیر و اعضای مرکز
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پیگیری ارزشیابی و تصویب نهایی از طریق دانشگاه و وزارت مربوطه
مدیرو اعضای مرکز
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
 Q2- افزایش تعداد طرح های مصوب مرکز تحقیقات هیستومورفومتری
 
Q3 - افزایش تعداد مقالات چاپ شده درمجلات معتبر داخلی و خارجی از سوی اعضاء
 
 
فعالیت
مسئول
زمان بندی سال 1392
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
همکاری علمی و فکری با دانشجویان در زمینه گرفتن پایان نامه
اعضای مرکز
*
*
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 
Q4 - افزایش تعداد ارائه مقالات در همایش های داخلی و خارجی
 
فعالیت
مسئول
زمان بندی سال 1392
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
استفاده از امکانات معاونت پژوهشی دانشگاه در نگارش مقالات
اعضای مرکز
*
*
*
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
  
Q5- برگزاری پیوسته کارگاه هایآموزشی
 
فعالیت
مسئول
زمان بندی سال 1392
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ارائه بیشتر کارگاه های آموزشی بر اساس توانمندی های تخصصی اعضا
اعضای مرکز
*
*
*
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
 Q6- تصویب طرح های کاربردی منطبق با نیاز کشور
 
 فعالیت
مسئول
زمان بندی سال 1392
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ارزشیابی روش های جدید مجاسبات میکروسکوپی و استریولوژی
اعضای مرکز
*
*
*
*
*
*
*
 
 
 
 
 
کاربردی نمودن پژوهش های استریولوژیک
مدیر واعضای مرکز
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
 
 Q7- راه انداری و توسعه اطلاع رسانی از طریق وب سایت مرکز تحقیقاتهیستومورفومتری به سایر گروه های پژوهشی
 
فعالیت
مسئول
زمان بندی سال 1392
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
توسعه اطلاع رسانی از طریق وب سایت
اعضای مرکز
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
 Q8- تکمیل تجهیزات دفتری و افزودن کارشناس آزمایشگاه جهت همکاری تا سال 1392
 
فعالیت
مسئول
زمان بندی سال 1392
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
کسب موافقت اولیه ریاست دانشگاه مبنی بر گرفتن کارشناس آزمایشگاه
رئیس مرکز
*
*
*
*
*
*
 
 
 
 
 
 
ارسال درخواست فوق به معاونت پشتیبانی و پیگیری
مدیر مرکز
 
 
*
*
*
*
*
 
 
 
 
 
تکمیل یا تامین تجهیزات آزمایشگاهی بر پایه طرح های تحقیقاتی
معاون پژوهشی
 
 
 
 
*
*
*
*
*
*
*
*
 
 
 شاخص های پایش و ارزشیابی برنامه عملیاتی 
 
Q1- تصویب قطعی مرکز تحقیقات هیستوموفومتری در معاونت پژوهشی وزارت خانه تا 1391
 
نوع شاخص
عنوان شاخص
نحوه محاسبه
زمان محاسبه
پایش
درصد امتیازات کسب شده
امتیازات کسب شده/امتیازات مورد نیاز = 100
هر سه ماه
پایش
میزان مستندات کسب شده توسط اعضا
مستندات تهیه شده توسط هر فرد/کل مستندات
هر سه ماه
ارزشیابی
درصد مستندات تایید شده توسط معاونت پژوهشی
مستندات تایید شده به کل مستندات
هر شش ماه
 
 Q2-افزایش تعداد طرح های مصوب مرکز تحقیقات هیستوموفومتری
 
نوع شاخص
عنوان شاخص
نحوه محاسبه
زمان محاسبه
پایش
میزان طرح های ارائه شده
طرح های ارائه شده به مورد انتظار
هر دو ماه
پایش
میزان طرح ای مصوب
طرح های مصوب به مورد انتظار
هر دو ماه
پایش
میزان کاهش زمان تصویب طرح های تحقیقاتی
زمان تصویب طرح ها به مورد انتظار
هر دو ماه
ارزشیابی
میزان طرح های اجرا شده و پایان یافته
طرح های اجرا شده و پایان یافته به مورد انتظار
هر شش ماه
 
Q3- افزایش تعداد مقالات چاپ شدهدر مجلات معتبر داخلی و خارجی از سوی اعضا
 
نوع شاخص
عنوان شاخص
نحوه محاسبه
زمان محاسبه
پایش
میزان مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده به مورد انتظار
هر دو ماه
پایش
میزان مقالات پذیرفته شده
مقالات پذیرفته شده به مورد انتظار
هرسه ماه
پایش
میزان مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده به مورد انتظار
هر شش ماه
ارزشیابی
میزان مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و خارجی
تعداد کل مقالات چاپ شده در نشریات به کل مقالات
هر شش ماه

Q4-
افزایش تعداد ارائه مقالات در همایش های داخلی و خارجی
 
نوع شاخص
عنوان شاخص
نحوه محاسبه
زمان محاسبه
پایش
میزان مقالات ارائه شده
تعداد مقالات ارائه شده به مورد انتظار
هر دو ماه
پایش
میزان مقالات پذیرفته شده
تعداد مقالات پذیرفته شده به مورد انتظار
هر سه ماه
ارزشیابی
میزان مقالات ارائه شده در همایشهای داخل و خارجی
تعداد مقالات پذیرفته شده در همایشها به کل مقالات
هر شش ماه
 
 Q5- برگزاری کارگاه های آموزشی 
 
نوع شاخص
عنوان شاخص
نحوه محاسبه
زمان محاسبه
پایش
میزان کارگاه آموزشی توسط اعضای جدید
تعداد کارگاه آموزشی در زمان خاص
هر سه ماه
پایش
میزان کارگاه آموزشی بر اساس تخصص اعضا
تعداد کارگاه آموزشی در زمان خاص
هر سه ماه
ارزشیابی
میزان کارگاه های آموزشی برگزار شده
تعداد کارگاه آموزشی برگزار شده به مورد انتظار
هر شش ماه

Q6-
تصویب طرح های کاربردی منطبق با نیازکشور
 
نوع شاخص
عنوان شاخص
نحوه محاسبه
زمان محاسبه
پایش
میزان تصویب طرح های کاربردی
تعداد تصویب طرح های کاربردی به مورد انتظار
هر سه ماه
پایش
معرفی اولیه روش های جدید تشخیصی به معاونت درمان
تعداد روش های جدید تشخیصی
هر یک سال
پایش
راه اندازی خدمات تشخیصی جدید
تعداد خدمات تشخیصی جدید به کل خدما
هر یک سال

Q7-
راه اندازی و توسعه اطلاع رسانی از طریق وب سایت مرکز تحقیقاتهستومورفومتری به گروه های مورد نظر
 
نوع شاخص
عنوان شاخص
نحوه محاسبه
زمان محاسبه
پایش
میزان اطلاع رسانی از طریق وب سایت
تعداد افراد استفاده کننده از وب سایت
هر شش ماه
 
 Q8- تکمیل تجهیزات دفتری و افزودن کارشناس آزمایشگاه جهت همکاری تا سال 1392
 
نوع شاخص
عنوان شاخص
نحوه محاسبه
زمان محاسبه
پایش
میزان تجهیزات تامین شده
تعداد تجهیزات تامین شده به مورد انتظار
هر سه ماه
پایش
میزان افزایش همکاری کارشناس آزمایشگاه
افزایش همکاری کارشناس آزمایشگاه به مورد انتظار
هر یک سال
 
 
 
 
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا