تجهیزات
 
برخی تجهیزات موجود در مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی به شرح زیر است:

 
میکروسکوپOlympus  و دوربین  متصل به کامپیوتر و نرم افزار های محاسبه
 
 
میکروکیتور(Microcator) جهت اندازه گیری محور Zدر محاسبات میکروسکوپی 
 
 
استریومیکروسکوپ CETI متصل به کامپیوتر و نرم افزار های محاسبه
 
میکروتوم Microtome : جهت تهیه برش بافتی
 
 
دستگاه آماده سازي بافت
  (Tissue Processor)
     
میکروسکوپNikon و دوربین  متصل به کامپیوتر و نرم افزار های محاسبه
 
 


 

 

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا