آزمایشگاه

آزمايشگاه مركز تحقيقات هيستومورفومتری و استريولوژی دارای بخش هايی شامل اتاق آماده سازی بافت، بررسی و محاسبات ميكروسكوپی می باشد. در بخش اول تجهيزاتی از قبيل دستگاه پاسا‍ژ بافتی و ميكرتوم می باشد و در بخش دوم ميكروسكوپ ها و دوربين های پيشرفته متصل به كامپيوتر و نرم افزار استريولوژی می باشد.


 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا