مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اولین مرکز در ايران است که از سال 1376به عنوان آزمایشگاه تحقیقات استریولوژی کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز، در سال 1388 موافقت اصولی و در سال 1392 موافقت قطعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود.

Feature Slides

مطالب جالب و خواندنی
دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سال 94 
دستور العمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در تحقیقات علوم پزشکی 

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر 1395

شناخت مجلات معتبر و بی اعتبار

آیین نامه ی معیار درج اسامی نویسندگان در مقالهجدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی:

1)
Stereological investigation of the effect of Elaeagnus angustifolia fruit hydroalcoholic extract on osteoporosis in ovariectomized rats. Mohammad Dabbaghmanesh, Ali Noorafshan, Pedram Talezadeh, Nader Tanideh, Farhad Koohpeyma, Aida Iraji, Marzieh Bakhshayeshkaram, Nima Montazeri-Najafabady. 2017.

2) Using vitamin E to prevent the impairment in behavioral test, cell loss and dendrite changes in medial prefrontal cortex induced by tartrazine in rats. Ali Rafati, Nasrin Nourzei, Saied Karbalay-Doust, Ali Noorafshan. 2017.

3)
Short Term Exposure to Binaural Beats Adversely Affects Learning and Memory in Rats. S M J Mortazavi, S M Zahraei-Moghadam, S Masoumi, A Rafati, M Haghani, S A R Mortazavi, M Zehtabian. 2017.

4)  Using vitamin E to prevent the impairment in behavioral test, cell loss and dendrite changes in medial prefrontal cortex induced by tartrazine in rats. Ali Rafati, Nasrin Nourzei, Saied Karbalay-Doust, Ali Noorafshan. 2017.

5) Effects of Platelet-Rich Plasma on Kidney Regeneration in Gentamicin-Induced Nephrotoxicity. Abbas Moghadam,Tahereh Talaei Khozani,  Afsaneh Mafi, Mohammad Reza Namavar, Farzaneh Dehghani. 2017

6) Behavioral and Stereological Analysis of the Effects of Intermittent Feeding Diet on the Orally Administrated MDMA (“ecstasy”) in Mice. Zeinab Ebrahimian, Zeinab Karimi, Mohammad Javad Khoshnoud, Mohammad Reza Namavar, Bahram Daraei, Mohsen Raza Haidari. 2017.  

7) Electrophysiology of cerebral ischemia and reperfusion: First evidence for the role of synapse in ischemic tolerance. Masoud Haghani, Somaye Keshavarz, Maryam Nazari, Ali Rafati. 2016.

8) \Induction of oxidative stress, suppression of glucose-induced insulin release, ATP production, glucokinase activity, and histomorphometric changes in pancreatic islets of hypothyroid rat. Sepideh Safayee, Narges Karbalaei, Ali Noorafshan, Elham Nadimi. 2016.
9)  Modulatory Effect of Gonadotropins on Rats’ Ovaries after Nandrolone Decanoate Administration: A Stereological Study. Hossein Bordbar, Fakhroddin Mesbah,,  Tahereh Talaei, Farzaneh Dehghani, Hossein Mirkhani. 2014.


  Affiliation مرکز تحقیقات هیستومورفومتری واستریولوژی:

فارسی: مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران


English:  Histomorphometry and Stereology Research Centre, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

 Voronoi Tessellation  
راه اندازی روشی نوین بنام  Voronoi Tessellation جهت اندازه گیری فاصله های فضایی بین ساختارها در مرکز تحقیقات هیستومورفومتری  و استریولوژی


کتابهای تالیف شده توسط اعضای مرکز