مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اولین مرکز در ايران است که از سال 1376به عنوان آزمایشگاه تحقیقات استریولوژی کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز، در سال 1388 موافقت اصولی و در سال 1392 موافقت قطعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود.

Feature Slides

برگزاری دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژِی1393-11-23

دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی توسط مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی در خردادماه 95 برگزار خواهد شد. زمانبندی ارسال مقالات و ثبت نام در همایش متعاقباً اعلام خواهد شد.