مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اولین مرکز در ايران است که از سال 1376به عنوان آزمایشگاه تحقیقات استریولوژی کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز، در سال 1388 موافقت اصولی و در سال 1392 موافقت قطعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود.

Feature Slides

بازدید پروفسور Sidarta Ribeiro از مرکزتحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی1394-2-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه ایی با پروفسور Sidarta Ribeiro در تاریخ ششم اردیبهشت 1394در مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی بر گزار شد. ایشان سرپرست انستیتوی مغز در UFRN کشور برزیل می باشند. در این نشست که دکتر علی نورافشان، دکتر ترابی نامی، دکتر حسین بردبار، سعید کربلایی دوست و دکتر سینا صالحی در آن حضور داشتند، در مورد نحوه ی همکاری بین مراکز صحبت شد.