مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اولین مرکز در ايران است که از سال 1376به عنوان آزمایشگاه تحقیقات استریولوژی کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز، در سال 1388 موافقت اصولی و در سال 1392 موافقت قطعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود.

Feature Slides

برگزاری دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی در خردادماه 95

nadimi

1394-5-26

مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی برای دومین بار اقدام به برگزاری همایش مطالعات میکروسکوپی نموده است. در دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی که توسط این مرکز برگزار می شود، محور ویژه ایی در نظر گرفته شده است که با همکاری معاونت محترم غذا و دارو می باشد. 

آدرس وب سایت همایش: