مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اولین مرکز در ايران است که از سال 1376به عنوان آزمایشگاه تحقیقات استریولوژی کار خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز، در سال 1388 موافقت اصولی و در سال 1392 موافقت قطعی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت نمود.

Feature Slides

بازدید پروفسور Yehezkel Ben-Ari از مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژِی1394-10-16

دیدار صمیمانه ی پروفسور Yehezkel Ben-Ari با رئیس و اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پروفسور Yehezkel Ben-Ari  از جمله سرشناسان نوروساینس در طی سفر به ایران از کشور فرانسه با رئیس مرکز جناب آقای دکتر نورافشان و جمعی از اعضاء مرکز تحقیقات هیسومورفومتری و استریولوژی نشستی علمی برگزار نمودند. ایشان در مورد حیطه ی کارهای علمی انجام شده با اعضا مرکز به گفتگو پرداختند. در پایان، طرفین بر تبادلات کاری مشترک بین دانشگاهی و گروهی تاکید داشتند.