اعضای هیئت علمی مرکز

معاون پ‍‍ژوهشي  مرکز
 
 
 
نام و نام خانوادگی:
آقای سعید کربلایی دوست
مرتبه علمی:
استاديار آناتومی
Google Scholar & H-Index
Pub med
پست الکترونیک:
Karbalas@sums.ac.ir

 

عضو هیئت علمی

 
نام و نام خانوادگی:
دکتر فرزانه دهقانی
مرتبه علمی:
استاد بافت شناسی 
Google Scholar & H-Index
Pub med
پست الکترونیک:

عضو هیئت علمی

 
  
نام و نام خانوادگی:
دکتر محمد رضا نام آور
مرتبه علمی:
دانشيار آناتومی
Google Scholar & H-Index
Pub med
پست الکترونیک:
 

عضو هیئت علمی
 
 
  
نام و نام خانوادگی:
دکتر مهدی شیرازی
مرتبه علمی:
دانشیار جراحی کلیه و مجاری ادراری
H-Index
 ---
Pub med-Link
پست الکترونیک:

 

عضو هیئت علمی
 
نام و نام خانوادگی:
دکتر علی رفعتی
مرتبه علمی:
دانشيار فیزیولوژی
Google Scholar & H-Index
 
Pub med-Link
پست الکترونیک:

عضو هیئت علمی
 
 
 
نام و نام خانوادگی:
دکتر مسعود حقانی
مرتبه علمی:
استاديار فیزیولوژی
Google Scholar & H-Index
 
Pub med-Link
---
پست الکترونیک:
 

 
عضو هیئت علمی
 
 
 
نام و نام خانوادگی:
دکتر نرگس كربلايي هرفته
مرتبه علمی:
دانشیار فیزیولوژی
Google Scholar & H-Index
 
Pub med-Link
---
پست الکترونیک:

 

عضو هیئت علمی
 

 
  
نام و نام خانوادگی:
دکتر حسین بردبار
مرتبه علمی:
استاديار آناتومی
Google Scholar & H-Index
Pub med-Link
پست الکترونیک:
 


عضو هیئت علمی
 
 
  
نام و نام خانوادگی:
دکتر محمدرضا پنجه شاهین
مرتبه علمی:
استاد فارماکولوژی

H-Index


 
Google Scholar & H-Index


پست الکترونیک:


عضو هیئت علمی

 
نام و نام خانوادگی:
 مهناز بیات
مرتبه علمی:
استادیار فیزیولوژی
Google Scholar & H-Index
Link
Pub med-Link

پست الکترونیک:

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا