پژوهشگران مرکز

دانشجویانی که در حال حاضر مشغول انجام پروژه های تحقیقاتی در مرکز اند:

 
نام و نام خانوادگی:
محبوبه عرفانی زاده

 

رشته:
دانشجوی دکتری آناتومی
Email:
 

نام و نام خانوادگی:

عاطفه رحیمی   

 

رشته:

دانشجوی ارشد فیزیولوژی

Email:

atefehrahimi1@gmail.com
 
نام و نام خانوادگی:
لیلا کمالی دولت آبادی

 
رشته:
دانشجوی دکتری علوم اعصاب
Email:
leili_kamali@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی:
محمود امیدی
 

رشته:
دانشجوی دکتری سم شناسی 
Email:
 m.omid1364@gmail.com

نام و نام خانوادگی:
 
حمزه بادلی 
 


رشته:
دانشجوی دکتری علوم تشریحی
Email:
hamzebadeli@gmail.com

نام و نام خانوادگی:

رضا اسدی گلشن


 

رشته:

دانشجوی دکتری آناتومی

Email:

asadigr@ymail.com

Google scholar :

Link

Pub med :

Link 


نام و نام خانوادگی:


 

رشته:


Email:

 

Google scholar :


Pub med :

 
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا