پژوهشگران

دانشجویانی که در حال حاضر مشغول انجام پروژه های تحقیقاتی در مرکز اند:

 
نام و نام خانوادگی:
محبوبه عرفانی زاده
 
رشته:
دانشجوی دکتری آناتومی
Email:
 
نام و نام خانوادگی:
معصومه محمد پور
 
رشته:
دانشجوی دکتری علوم تشریحی
Email:
Google scholar :
http://scholar.google.com
Pub med :
 
 
نام و نام خانوادگی:
لیلا کمالی دولت آبادی

 
رشته:
دانشجوی دکتری علوم اعصاب
Email:
leili_kamali@yahoo.com
 
نام و نام خانوادگی:
محمود امیدی
 
رشته:
دانشجوی دکتری سم شناسی 
Email:
 

نام و نام خانوادگی:
  حمزه بادلی 
 
رشته:
دانشجوی دکتری علوم تشریحی
Email:
 

نام و نام خانوادگی:

رضا اسدی گلشن

 

رشته:

دانشجوی دکتری آناتومی

Email:

asadigr@ymail.com

Google scholar :

Link

Pub med :

Link 


نام و نام خانوادگی:

مائده هاشمی 

 

رشته:

دانشجوی ارشد علوم تشریحی

Email:

 

Google scholar :

---

Pub med :

---
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی
 در اسفند ماه 94

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا