کارشناسان مرکز

کارشناس ارشد آزمایشگاه

 
 
نام و نام خانوادگی:
الهام ندیمی
پست الکترونیک:
 
Google Scholar

کارشناس مرکز
 
 
 
نام و نام خانوادگی:

راضیه دلجو

پست الکترونیک:
 
 

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا