کورکومین ( یکی از مواد موثر در زردچوبه) به عنوان یک Anti-Depression و Anti-Stress1393-4-17

در پژوهش های انجام شده در مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی، اثرات استرس مزمن بر روی تغییرات رفتاری و ساختار ناحیه قشر داخلی پره فرونتال و همچنین اثرات حفاظتی داروی کورکومین بر این ناحیه از دیدگاه رفتاری و استریولوژی مطالعه گردیده است. این مطالعات نشان داده که استرس باعث کاهش حافظه و یادگیری می شود و همچنین استرس مزمن باعث کاهش حجم و تعداد نورونها و گلیال سل ها، خارهای دندریتی، طول دندریتها و فاصله فضایی نورونها و گلیال سل ها می شود. 

نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان داد که کورکومین دارای اثرات محافظتی بر تغییرات رفتاری و ساختار ناحیه قشر داخلی پره فرونتال در موشهای صحرایی نر می شود. 

 Reference:

Ali Noorafshan, Mohammad-Amin Abdollahifar, Reza Asadi-Golshan, Ali Rashidian-Rashidabadi, and Saied Karbalay-Doust. Curcumin and sertraline prevent the reduction of the number of neurons and glial cells and the volume of rats’ medial prefrontal cortex induced by stress. Acta Neurobiol Exp 2014, 74: 44–53.

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا