برگزاری دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژِی1393-11-23

دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی توسط مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی در خردادماه 95 برگزار خواهد شد. زمانبندی ارسال مقالات و ثبت نام در همایش متعاقباً اعلام خواهد شد. 

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا