برگزاری دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی در خردادماه 95

nadimi

1394-5-26

مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی برای دومین بار اقدام به برگزاری همایش مطالعات میکروسکوپی نموده است. در دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی که توسط این مرکز برگزار می شود، محور ویژه ایی در نظر گرفته شده است که با همکاری معاونت محترم غذا و دارو می باشد. 

آدرس وب سایت همایش:

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا