پژوهش

مقالات
مقالات سال 2009

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی سال 2009
ردیف
عنوان
ژورنال
نویسندگان
1  
Micron
 
2
 
Micron
 
Hoseini L,
Roozbeh J,
Sagheb M,

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا