پژوهش

مقالات
مقالات سال 2011

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی مركز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی سال 2011
رديف
عنوان
ژورنال
نويسنده گان
1
Prague Medical Report
 
2
Micron
Omidi A
3
 
 
I Biomed J
Rafati A,
Hamzehei T,
Azarpira N,
Zarifkar A,
Najafizadeh P
 
4
Pathol Res Practice
Omidi d A,
 
5
 
Folia Neuropathol
 Shariat K,
 
6
 
 
 
 
Diabet Res Clin Practice
Maharlooei MK,
Bagheri M,
Solhjou Z,
Moein Jahromi B,
Akrami M,
Rohani L,
Monabati A,
Omrani GR
7
Tokai J Exp Clin Med
Talaei-khozani T,
Vojdani Z,
Heidari E,
Kharazinejad E, Panjehshahin MR
8
Urol Ann
Robati B
9
 
Micron
Omidid A,
Karbalay-doust S, Aliabadi E,
10
 
Surg Res
Bagheri M,
Moein Jahromi B,
Mirkhani H,
Solhjou Z,
Zamani A,
Amirghofran Z.
11
Exp Toxicol Pathol
 
Valizadeh A,
 Aliabadi E.
12
 
Toxicol Environmental Chem
Monsefi M,
Vojdani Z.
13
Anat Sci
Jafarzadeh MR,
Tamadon A
14
Physiol Pharmacol
Jafarzadeh Shirazi MR, Tamadon A,
15
 
Physiol Pharmacol
Adavi H,
Jafarzadeh Shirazi MR, Zamiri MJ,
Tanideh N,
Tamadon A
 
16
I Vet J
Jafarzadeh Shirazi MR, Namavar MR,
Tamadon A
 
17
Physiol Pharmacol
Jafarzadeh Shirazi MR, Namavar MR,
Tamadon A
 
18
Microbiol Res
Motamedifar M,
19
Cent Europ J Urol
 Farrokh A
 
20
 
Kidney Res J
Karbalay-doust S, Esmaeilpour T
 
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا