پژوهش

مقالات
مقالات سال 2012

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی مركز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی سال 2012
ردیف
عنوان
ژورنال
     نویسندگان
1
 
 
2
3
 
Annals of Anatomy
4
Jop. Journal of the Pancreas
Leila Hoseini,
5
 
 
Folia histochemica ET Cytobiologica
 
6
 
 
 
 
ACTA MEDICA (Hradec Králové)
7
KJU Korean Journal of Urology
 
Seyed-Mohammad Pourshahid
8
 
 
 
Iran Red Crescent Med J
 
 
 
 
 
 
 
S Ashkani-Esfahani,
MH Imanieh,
M Khoshneviszadeh,
A Meshksar,
B Geramizadeh,
S Ebrahimi,
F Handjani,
N Tanideh
9
 
 
 
 
 
 
Life scienses
 
 
 
 
Yousef Sadeghi,
Hossein Haghir,
10
 
 
 
 
 
ActaNeurochir
 
Khatoon Shariat,
Amene Omidi
11
Anat Cell Biol
Samira Raminfard,
Zahra Vojdani Jahromi,
Hassan Azari
 
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا