پژوهش

مقالات
مقالات سال 2013
 

مقالات چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی و داخلی مركز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی سال 2013
ردیف
عنوان
ژورنال
     نویسندگان
1
Acta Clin Croat
Saied Karbalay-Doust  
Mohammad Poorshahid
2
Webmed Central ANATOMY
3
Neurochem Res
Farideh Jalali Mashayekhi
Mozhgan Rasti
Mostafa Rahvar
Pooneh Mokarram
Ali Akbar Owji
4
 
 Iran J Reprod Med
Tahereh Esmaeilpour Leila Elyasi
Soghra Bahmanpour
Alireza Ghannadi
Ahmad Monabbati
Marjaneh Kazerooni
5
 
 Exp Neurobiol
Reza Asadi-Golshan Saied Karbalay-Doust
Mohammad Amin Abdollahifar
 Ali Rashidiani-Rashidabadi
6
GMJ
Soheil Ashkani-Esfahani
Mohammad Hossein Imanieh
Aidin Meshksar
Mahsima Khoshneviszadeh
Bita Geramizade
Sedigheh Ebrahimi
Farhad Handjani6,
Elham Nadimi
7
Kju ( Korean journal of urology)
Fatemeh Karimi
8
Lab Anim Res
Hajar Khazraei
Hossein Mirkhani
Saied Karbalay-Doust
9
(IJPT)IRANIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS
TAHEREH ASHHOODI MOHAMMADREZA
PANJEHSHAHIN4

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا