دانسیته حجمی

DELESSE PRINCIPLE    
Achille Delesse

(3 February 1817 – 24March1881)
was
French geologist and mineralogist.
Volume fraction ( Volume density)

Vv=AA=LL=PP

Number of the points hitting the favored structure is divided by the total points.
Neither the magnification nor the area per point need to be known

Exapmle: Estimation of the fibrous tissue density after surgery of penis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23108502


 

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا