دانسیته سطح و طول

Buffon Needles Problem
 
Georges Louis Leclerc, Count of Buffon


(7 September 1707 – 16 April 1788)

was a French naturalist, mathematician
cosmologist and encyclopedic author.
Surface Density
Sv=2 ΣI/ (l/p). Σp

Example: alveolar surface area
Length Density

Lv=2Q/ (a/f). Σp

Example: Length of seminiferous tubules
Length Estimation From Thick Vertical Section

*Lv=2 . I / L
*Lv=2. I / P. (l/p)

*Thick section: >20μ
*Vertical section
*Major axis of the cycloids should be parallel to the vertical direction
Combined length and number estimation : Application for length of spermatocyte tail               

L=π/2. (a/l) . (1/asf). ΣI

asf (L)=the area of Merz grid / the area of the basic tile (x.y)

N=ΣQ.(1/asf)
asf(N)=The area of counting frame / the area of the basic tile (x.y)
  
Estimation of length dendrites

1-   Thick sectioning
2-   Counting intersections
 
 
 




 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا