چروکیدگی بافت

Correction formulas for SHRINKAGE 
V=Vv. [1-d(shrunk)]^0/3 .V (unsrunk)
S= Sv. [1-d(shrunk)]^1/3 .V (unsrunk)
L= Lv. [1-d(shrunk)]^2/3 .V (unsrunk)
N= Nv. [1-d(shrunk)]^3/3 .V (unsrunk)
V (unshrunk)= V(shr)/d(sh) 
Degree of global shrinkage: 
When "T " or "thickness" is estimated:
d(sh)=1- (Ta/Tb)3/1
When "A" or "area" is estimated:
d(sh)=1-(Aa/Ab)3/2
When "V" or "volume" is estimated:
d(sh)=1-(Va/Vb)3/3
On IUR sections: 
Volume shrinkage= 1- (area after / area before)1.5
V final = V (immersion). (1- volume Shrinkage)

 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا