کارگاه ها و دوره های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده
 
 
عنوان
 
تاریخ
 
پیوست
 
آنالیز اسپرم حیوان آزمایشگاهی و اندازه گیری طول تاژک
30/02/89
----
آشنایی با استریولوژی
28/07/89
محاسبات مدرن میکروسکوپیک (1)
30/07/89
----
حجم سنجی در استریولوژی
13/08/89
----
محاسبات مدرن میکروسکوپیک (2)
05/08/90
محاسبات مدرن میکروسکوپیک (3)(محاسبه تعداد)
15/10/90
محاسبه حجم به روش استریولوژی
03/03/95
دانلود پوستر
جداسازی جزایر لانگرهانس پانکراس و انجام تست تحمل گلوکز در حیوانات آزمایشگاهی  
04/03/95
دانلود پوستر
آموزش سه بعدی سازی تصاویر بافتی توسط نرم افزار
05/03/95
دانلود پوستر
 
 
  
 
دوره های برگزار شده:
عنوان
تاریخ
پیوست
دوره کوتاه مدت استریولوژی
96/06/25- 96/06/30
 
دوره فرصت مطالعاتی محاسبات استریولوژی
91/12/01-92/06/01
 

 
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا