کارگاه ها و دوره های برگزار شده
 
کارگاه های برگزار شده
عنوان
تاریخ
پیوست
آنالیز اسپرم حیوان آزمایشگاهی و اندازه گیری طول تاژک
30/02/89
----
آشنایی با استریولوژی
28/07/89
محاسبات مدرن میکروسکوپیک (1)
30/07/89
----
حجم سنجی در استریولوژی
13/08/89
----
محاسبات مدرن میکروسکوپیک (2)
05/08/90
محاسبات مدرن میکروسکوپیک (3)(محاسبه تعداد)
15/10/90
 

 
 
دوره های برگزار شده:
عنوان
تاریخ
پیوست
دوره کوتاه استریولوژی
-
----

 
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی
 در اسفند ماه 94

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا