آموزش استریولوژی:

آموزش محاسبات میکروسکوپی بافتی که در اینجا بیان شده، برگرفته از تحقیقات این مرکز و منابع معتبری می باشد که در قسمت منابع آورده شده است.
مقدمه (Introduction)
تخمین حجم مربع (Refrance Space Estimation)
Probes
 دانسیته حجمی (Volume Density)
برش مقاطع (Sectioning )
دانسیته سطح و طول (Surface & Lenght Density )
دانسیته تعداد (Numerical Density)
Local estimators
چروکیدگی بافتی (Tissue shrinkage)
فاصله فضایی اجزای بافتی (Spatial arrangement)
منابع (Refrance)
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی
 در اسفند ماه 94

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا