پیوندهای مفید


پیوندهای مفید
International Society for Stereology:http://www.stereologysociety.org
More information about Stereology:http://www.disector.com & http://www.stereology.info

Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences:
http://med.sums.ac.ir/en/departments/basic_sciences/anatomy

New system of information research in medical education of Iran(NOPA): http://research.ac.ir

Scientometric faculty members: http://isid.research.ac.ir/

Introducing invalid and fake magazines: http://blacklist.research.ac.ir/ 
 
 
مركز تحقيقات هیستومورفومتری و استریولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
تلفن 32304372-071
فكس32304372-071
Email: noora@sums.ac.ir

کارگاه ها و همایش ها
- برگزاری دومین همایش کشوری
مطالعات میکروسکوپی در مرکز تحقیقات
هیستومورفومتری و استریولوژی

آئین نامه ها و فرم ها

معیار درج اسامی نویسندگان در مقاله
- جدیدترین مقالات مرکز تحقیقات هیستومورفومتری و استریولوژی
- بروز رسانی کتابهای چاپ شده توسط اعضا